Technologia szybko zmienia sposób, w jaki żyjemy i współpracujemy. Edukacja pozostaje w tyle, jeśli chodzi o przyjmowanie technologii. Edukacja jest czymś, co może zmienić świat w pozytywny sposób.

Technologie edukacyjne mogą przyczynić się do wyeliminowania obecnych barier w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji na całym świecie. Zebraliśmy niektóre z kluczowych trendów i technologii, które mogą określić trendy na nadchodzący rok.

1.Edukacja online

Kiedy rzeczy takie jak rezerwacja biletów, oglądanie programów telewizyjnych, zamawianie jedzenia stają się online, edukacja jest wciąż w tyle, jeśli chodzi o dostarczanie edukacji online.

Liczba internautów gwałtownie rośnie wraz ze wzrostem liczby użytkowników smartfonów. Stworzyło to dobrą okazję do prowadzenia edukacji online.

Edukacja online jest powoli i z pewnością staje się popularna z zainteresowaniem od pracujących profesjonalistów do nauki nowych rzeczy, technologii. Coraz więcej organizacji takich jak Byju pojawia się w celu ukierunkowania edukacji online.

W nadchodzącym roku nastąpi wzrost w dziedzinie edukacji internetowej i usług wyrównawczych. Edukacja online jest użyteczna w usuwaniu barier w nauce w klasie. Uczniowie mogą łatwo zmieniać kluczowe przedmioty/tematy.

Penetracja Internetu na obszarach wiejskich Indii rośnie wraz z postępem. Usługi oparte na aplikacjach mobilnych, takie jak Whats App, Youtube, stają się coraz bardziej popularne. Na obszarach wiejskich Indii brakuje wysokiej jakości nauczycieli.

Studenci z terenów wiejskich chętnie korzystają z edukacji cyfrowej w formie filmów, dokumentów.

Istnieją 3 kluczowe segmenty dla edukacji cyfrowej K12, szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego.

Zdolność przystosowania się do kształcenia zawodowego, kursy dla kadry kierowniczej są po wyższej stronie, ponieważ wielu pracujących profesjonalistów decyduje się na kursy, których mogą się łatwo nauczyć, zapisać się na nie siedząc w biurze lub w domu.

Szkolnictwo wyższe również powoli przyjmuje erę cyfrową. Certyfikaty online, certyfikaty wartości dodanej stają się coraz bardziej popularne wśród studentów idących na studia. Większość takich kursów ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów.

Więcej takich kursów może przyczynić się do popularyzacji edukacji online w Indiach.

Bariera edukacji cyfrowej

Obecnie edukacja online nie jest w dużym stopniu regulowana przez govt. W większości przypadków studenci lub profesjonaliści szukają ukończyć kurs z niektórych certyfikowanych / Govt zatwierdzony  jednostki edukacyjnej. To może pomóc im w uzyskaniu pracy po ukończeniu kursu.

Operatorzy kursów edukacyjnych online oferują kursy, które są autonomiczne, prywatne. Przypadek ten z pewnością pomaga osobom indywidualnym, ale jego akceptowalność lub przejście na rynek masowy jest ograniczone ze względu na segment nieregulowany.

Usługodawcy tacy jak Khan Academy dostarczają wyjątkową wiedzę za darmo, a osoby prywatne korzystają z niej w celu doskonalenia swojej wiedzy.

W nadchodzącym roku pojawią się przepisy Govt dotyczące edukacji cyfrowej, Govt rozpocznie proces formalizacji edukacji internetowej z zasadami i ramami regulacyjnymi.

2.Cyfrowe i kompleksowe – Oceny online

Ocena studentów jest jednym z kluczowych obszarów akademickiego programu nauczania. Sukces edukacji w dużej mierze zależy od rodzaju dokonywanej oceny. Ewaluacja studentów w dużej mierze koncentruje się na analizie wiedzy teoretycznej studenta. Studenci zazwyczaj piszą na egzaminie odpowiedzi teoretyczne i są one oceniane przez jednego z oceniających.

Ograniczenia obecnej oceny lub ewaluacji studentów

W najbliższych latach większy nacisk zostanie położony na ocenę studenta pod kątem praktycznej wiedzy na dany temat. Proporcja egzaminów teoretycznych zostałaby zmniejszona.

Wiedza staje się dynamiczna i szybko się zmienia ze względu na erę internetu. Rzeczy nauczane w instytucjach edukacyjnych mogą w krótkim czasie stać się przestarzałe lub nieaktualne. Oto szybki film o tym, dlaczego indyjskie uniwersytety edukacyjne muszą przyjąć dynamiczny program nauczania z nowymi technologiami.

Jako edukator lub instytucja, należy skoncentrować się na nauczaniu rzeczy, które są praktyczne, zorientowane na przemysł i powinny pomóc studentom stać się zdolnymi do zatrudnienia.

Narzędzia i funkcje zarządzania wiedzą i współpracy mogą pomóc instytutom poprawić praktyczną wiedzę studentów.Takie narzędzia stałyby się bardziej użyteczne i wiele instytucji prawdopodobnie przyjmie je w najbliższych latach.

Ewaluacja lub ocena uczniów może być ulepszona przy pomocy technologii.

Ocena kierowana przez SI, indywidualna ocena studentów może być dokonywana za pomocą systemów egzaminacyjnych online. Takie systemy mogą zapewnić użyteczny wgląd w wyniki uczniów, analizę grupową i indywidualną analizę dla każdego tematu / podtematu.

Ponieważ ocena studenta odbywa się przy użyciu narzędzi i technik internetowych, można wyeliminować uprzedzenia związane z oceną manualną.

Narzędzia oceny zwykle skupiały się na ocenie praktyczności przedmiotu, a nie wiedzy teoretycznej studenta.

System egzaminów online, taki jak Eklavvya.com, zapewnia również subiektywną ocenę egzaminów. Studenci mogą pisać swoje odpowiedzi za pomocą edytora online, pod warunkiem, że dla każdego pytania lub egzaminu jest timer. Studenci nie mogą przechodzić do innych aplikacji podczas aktywnego egzaminu online.

Istnieje możliwość automatycznego uwierzytelnienia studenta za pomocą urządzenia do robienia zdjęć. System egzaminacyjny online może również monitorować studenta za pomocą transmisji strumieniowej wideo.

Wyniki obiektywnych egzaminów są natychmiast podawane. Eliminuje to barierę w ręcznej ocenie wyników studenta.

W nadchodzącym roku ocena wiedzy będzie opierać się na nowych czynnikach

Cyfrowa ocena może pomóc w bezstronnej i bezbłędnej analizie indywidualnej wydajności. Będzie ona w stanie zapewnić indywidualną informację zwrotną dla danej osoby. Takie informacje zwrotne pozwoliłyby wyznaczyć właściwą ścieżkę postępu uczniów w zakresie zdobywania wiedzy.

3. Technologia Blockchain

Blockchain to nowa technologia. W nadchodzącym dziesięcioleciu zdominuje on innowacje w wielu przedsiębiorstwach.

Wiele artykułów jest napisanych o technologii łańcuchów blokowych. Jest ona przydatna, gdy istnieje potrzeba współpracy, rozproszonej bazy danych/informacji. Łańcuch blokowy jest przydatny w wielu dziedzinach edukacji, w tym w zarządzaniu egzaminami, weryfikacji referencji uczniów, weryfikacji certyfikatów itp.

Prowadzenie Studenckiej Ewidencji Naukowej

W aktualnym scenariuszu arkusz maskowy poszczególnych studentów jest prowadzony przez poszczególne uczelnie.

Nie ma możliwości sprawdzenia, czy oceny lub stopień uzyskany przez studenta są ważne i zgodne z danymi uczelni. Proces weryfikacji musi być przeprowadzony ręcznie.

Technologia Blockchain może pomóc w wyeliminowaniu takich problemów, gdzie współpraca informacyjna, walidacja może pomóc w walidacji referencji stopnia naukowego studenta lub uzyskanych ocen.

W nadchodzącym roku pojawi się więcej nowych koncepcji i pomysłów na procesy zorientowane na współpracę w łańcuchu blokowym dla sektora edukacji.

Przechowywanie świadectw studentów

Technologia Blockchain może również pomóc w przechowywaniu cyfrowych kopii certyfikatów studenckich w środowisku rozproszonym i współpracującym. Każda uczelnia może pełnić rolę węzła lub walidatora, gdzie każdy organ może walidować dokumenty studenckie, zwracając się o zweryfikowane informacje o studentach.

Takie wspólne podejście może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, takich jak utrata oryginalnych świadectw ukończenia studiów lub arkuszy ocen, uwierzytelnianie zapisów o kształceniu studentów itp.

4. Indywidualna nauka

Tradycyjna nauka w klasie staje się przestarzała. Weźmy pod uwagę przykłady usług online lub na żądanie, takich jak Netflix, Amazon Prime itp. Zapewnia nam to spersonalizowane i na żądanie doświadczenie telewizyjne.

Usuwa on ograniczenia dotyczące lokalizacji, urządzenia i czasu. Programy telewizyjne, wydarzenia sportowe są transmitowane w sposób spersonalizowany.

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku procesu nauczania lub uczenia się, musi on być spersonalizowany. Tradycyjny proces nauczania w klasie może nie pomóc każdej osobie.

Każdy człowiek ma pewną siłę i słabość, a tempo rozumienia danego tematu jest inne dla każdego.

Zależy to również od indywidualnych upodobań uczniów do danego przedmiotu lub tematu. Spersonalizowana nauka z wykorzystaniem technologii jest jednym z trendów, który będzie dominował w nadchodzącym roku.

5.AI Indywidualna analiza indywidualna

Sztuczna Inteligencja (AI) jest najnowszym hasłem w dzisiejszym świecie.Nie tylko sektor technologiczny, ale wszystkie sektory, w tym finanse, produkcja i opieka zdrowotna, zostaną zrewolucjonizowane dzięki wdrożeniu grypy ptaków.

Sektor edukacyjny również prawdopodobnie będzie miał więcej pomysłów, wdrożeń z wykorzystaniem SI.

Sztuczna inteligencja może pomóc w przeprowadzeniu szczegółowej analizy wyników uczniów w trakcie egzaminów. Informacje zwrotne od nauczycieli (ludzkich) mają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o zdolność do zrozumienia wyników uczniów przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników historycznych.

Indywidualna nauka i analiza uczenia się jest możliwa dzięki ocenom uczniów przeprowadzanym przez SI.

6. Rewolucja w zarządzaniu egzaminami

Egzaminy są nadal prowadzone w sposób tradycyjny z ośrodkami egzaminacyjnymi, inwigilacją egzaminacyjną, oceną arkusza odpowiedzi itp.

AI może przynieść wiele zmian w obecnym zarządzaniu egzaminami. Proctoring oparty na AI lub auto-zdalny proctoring może umożliwić instytucjom przeprowadzanie egzaminów bez konieczności korzystania z infrastruktury lub logistyki.

Zdalny Proctoring technologia może umożliwić studentom pojawiających się na egzaminie siedzi w dowolnym miejscu. System może śledzić, monitorować zdalnego użytkownika za pomocą zaawansowanego wideo, obraz, audio streaming z inteligencją do analizy, jeśli uczeń pojawia się na egzaminie w uczciwy sposób.

Poniżej znajduje się film wprowadzający do programu Zdalny Proctoring do nadzorowania egzaminów online.

Obecnie usługa ta została z powodzeniem przyjęta i wdrożona przez szkoły wyższe i uczelnie do przeprowadzania egzaminów wstępnych. Pomogła im ona w usunięciu wymogów infrastrukturalnych i ogromnych kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem takimi egzaminami.

Zdalny Proctoring oparty na sztucznej inteligencji będzie potrzebny w najbliższych dniach.

7. Rzeczywistość wirtualna (VR) w edukacji

Wirtualna rzeczywistość jest popularna w grach. Â Koncepcja VR staje się efektywna kosztowo. Wiele innych sektorów zaczęło używać VR dla wielu krytycznych rzeczy.

Poniżej znajduje się analiza dotycząca zatrzymywania informacji. Jeśli chodzi o wykłady w klasie, zatrzymywanie wiedzy jest najniższe. W przypadku zajęć audio/wideo/wizualnych retencja wiedzy drastycznie się poprawia.

Istnieje nauka za nim, gdy umysł użytkownika jest w stanie zobaczyć coś w działaniu jego utrzymanie jest lepsze. VR nie tylko daje możliwość zobaczenia czegoś, ale także doświadczenia czegoś.

Zazwyczaj użytkownik musi nosić szkło 3D i doświadczyć czegoś, co sprawia, że człowiek stoi przed tym wydarzeniem/sceną itp.

Wdrożenia VR ukierunkowane na edukację, szkolenia będą się rozwijać w nadchodzących latach. Jako edukator na pewno nie powinieneś ignorować tej technologii.

Oto wideo wydane przez National Geographic przy wykorzystaniu rzeczywistości wirtualnej

Kasa nad filmem.Możesz poczuć się, jakbyś również wspinał się na wzgórze. Można uzyskać 360 stopniowy widok na okolicę. Taka technologia może pomóc uczniom łatwo zrozumieć dany temat. Kompleksowe koncepcje i rzeczy można nauczyć się za pomocą Wirtualnej Rzeczywistości.

Tradycyjne wykłady mają najniższy wskaźnik zatrzymywania wiedzy, podczas gdy technologia taka jak VR może zwiększyć zatrzymywanie wiedzy do znacznego poziomu.

Technika edukacyjna to bełkot z przyjmowaniem nowych rzeczy, rozwiązań przez indyjskie uniwersytety.